Isptivanjem uticaja BEM polja na živi svet i čoveka, kao i osobinama pulsirajućeg elektromagnetnog polja, bavile su se sledeće ustanove i stručnjaci:

Stručnjaci ovih ustanova zaslužni su, jer su svojom stručnošću i objektivnošću doprineli afirmaciji nove naučne misli.

Njihovo istraživanje i primena afirmiše se kroz ELF terapeutska sredstva, uklanjanjem utvrđenih tegoba kod ljudi i njihov brži oporavak.